statut fundacji

STATUT Fundacji Ludzie i medycyna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Ludzie i medycyna” , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Charko, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bożenę Handzlik w kancelarii notarialnej w Warszawie, Barska 29, w dniu 17.08.2018, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 3. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji.CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

1. Fundacja działa w obszarze zdrowia psychofizycznego, obejmującego całość aktywności człowieka, które mają wpływ na jego dobrostan psychiczny i fizyczny, rozumiany zawsze jako całość: pełne zdrowie.

2. Celami fundacji są:

 1. Działalność naukowo-badawcza w zakresie wiedzy o zdrowiu psychofizycznym.

 2. Ochrona zdrowia psychofizycznego i promocja zdrowego stylu życia.

 3. Popularyzowanie wiedzy naukowej na temat zdrowia psychofizycznego.

 4. Budowanie i moderowanie dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami w obszarze zdrowia psychofizycznego.

 5. Oferowanie wsparcia w zakresie zdrowia psychofizycznego dla różnorodnych grup odbiorców indywidualnych (pacjenci, lekarze, psycholodzy i inni) oraz organizacji publicznych i prywatnych.§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

 2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:

  1. Działalność naukowo-badawcza w zakresie wiedzy o zdrowiu psychofizycznym poprzez:

   1. prowadzenie badań naukowych,

   2. wspieranie badań naukowych prowadzonych przez inne podmioty i osoby fizyczne,

   3. publikowanie badań,

   4. udział w konferencjach naukowych,

   5. gromadzenie, analizowanie i syntetyzowanie danych otrzymywanych w ramach badań oraz prowadzonych działań.

  1. Ochrona zdrowia psychofizycznego i promocja zdrowego stylu życia poprzez:

   1. organizowanie programów i projektów w ochronie zdrowia,

   2. inicjowanie i prowadzenie kampanii ochrony zdrowia,

   3. wspieranie programów, projektów i kampanii w ochronie zdrowia, organizowanych przez inne podmioty i osoby fizyczne.

  1. Popularyzowanie wiedzy naukowej na temat zdrowia psychofizycznego poprzez:

   1. produkcję materiałów informacyjnych w dowolnym formacie (tekst, grafika, druk, internet, filmy, audycje, kursy online itd.),

   2. publikowanie materiałów własnych oraz cudzych z poszanowaniem praw autorskich,

   3. organizowanie wydarzeń w dowolnym formacie (spotkania, konferencje, instalacje artystyczne, wystawy, hakatony, pokazy mody, wydarzenia sportowe itd.),

   4. prowadzenie stron w internecie,

   5. aktywne uczestnictwo w wydarzeniach,

   6. prowadzenie interdysycplinarnych projektów,

   7. podejmowanie nietypowych działań na styku art&science, np. produkcji własnej linii ubrań itd.,

   8. prowadzenie lekcji szkolnych i pozaszkolnych na temat zdrowia psychofizycznego,

   9. rozwijanie nowatorskich narzędzi w zakresie zdrowia psychofizycznego (aplikacje mobilne, gry, programy itd.).

  1. Budowanie i moderowanie dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami w obszarze zdrowia psychofizycznego:

   1. współpraca z różnorodnymi instytucjami (państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej w Polsce i zagranicą) i osobami prywatnymi,

   2. inicjowanie okazji do prowadzenia dialogu (spotkania, konferencje, nietypowe formaty działań, aktywności),

   3. mediowanie w sytuacjach sporu,

   4. lobbing na rzecz zmian prawnych, instytucjonalnych i innych korzystnych z punktu widzenia zdrowia psychofizycznego,

   5. reprezentowanie pacjentów i wspieranie ich w publicznym wyrażaniu ich racji,

   6. stwarzanie okazji do współpracy za pośrednictwem narzędzi internetowych i offline.

  1. Oferowanie wsparcia w zakresie zdrowia psychofizycznego dla różnorodnych grup odbiorców indywidualnych (pacjenci, lekarze, psycholodzy i inni) oraz dla organizacji publicznych i prywatnych poprzez:

   1. prowadzenie programów medycznych i psychologicznych,

   2. prowadzenie konsultacji, szkoleń, kursów, lekcji, treningów, warsztatów,

   3. organizowanie wyjazdów i obozów zdrowotnych,

   4. udzielanie porad specjalistycznych, w tym np. prowadzenie telefonicznych linii wsparcia.

 1. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w punkcie 5)

 2. Działania, usługi, świadczenia w ramach działalności odpłatnej będą udostępnione odbiorcom po cenach wynikających z bezpośredniej kalkulacji kosztów.

§ 8

Fundacja realizuje cele statutowe również poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 9

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundacje w toku działania.

§ 11

 1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:

  1. majątku własnego Fundacji;

  2. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

  3. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;

  4. oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;

  5. zaciągania pożyczek;

  6. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. Działalność odpłatna Fundacji nie jest nastawiona na zysk i Fundacja nie będzie czerpać zysku z tej działalności.

 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 12

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

WŁADZE FUNDACJI

§ 14

Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.

§ 15

 1. Zarząd składa się od 2 do 5 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa.

 2. Pierwszego Prezesa powołuje Fundator, a ten wybiera skład Pierwszego Zarządu.

 3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w razie:

  1. śmierci członka Zarządu,

  2. rezygnacji członka Zarządu,

  3. odwołania członka Zarządu

 5. Odwołanie każdego z członków Zarządu może nastąpić w razie:

  1. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

  2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

  3. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

  4. istotnego naruszenia postanowień statutu.

 6. Odwołanie i powołanie nowego Prezesa następuje w wyniku uchwały podpisanej przez co najmniej dwóch członków Zarządu.

 7. Odwołanie każdego z członków Zarządu, oprócz Prezesa, następuje w drodze decyzji Prezesa Zarządu.

 8. Nowych członków Zarządu mają prawo powoływać aktualni członkowie Zarządu.

§ 16

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności, Zarząd podejmuje decyzje w zakresie wszystkich aspektów działalności Fundacji, dotyczących:

 1. działalności statutowej Fundacji,

 2. finansów Fundacji,

 3. nadzoru nad zarządzaniem majątkiem Fundacji,

 4. ustalania wielkości zatrudnienia,

 5. ustalania zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,

 6. uchwalania rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

 7. sporządzania sprawozdań z działalności Fundacji,

 8. dokonywania zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji, zakładania wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem Internetu.

 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

ZMIANA STATUTU

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została założona i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania majątku Fundacji.

 2. Zarząd wyznacza likwidatora uchwałą podjętą jednogłośnie.

 3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, przeznaczony będzie na cele podobne do statutowych celów działalności Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.

 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zarządu zatwierdzona przez Prezesa Zarządu.

§ 22

Fundacja może się łączyć z inną fundacją, która ma podobne statutowe cele działalności. Decyzja o połączeniu z inną fundacją wymaga uchwały Zarządu, podjętej jednogłośnie oraz zgody Prezesa Zarządu, wyrażonej na piśmie.Warszawa, 16 sierpnia 2018r.